Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárka 8/2012

16. 5. 2013

 

 

ZÁPISNICA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE THBÚ ZO DŇA 16.5.2013
 
Na zasadnutí DK THBÚ dňa 16.5.2013 bolo preriešené nasledovné:
 
1.) Potrestanie družstva BÁNOVCE. Pred stretnutím 19.kola THBL DETROIT – BÁNOVCE dňa 27.4.2013 družstvo hostí odovzdalo zápis o stretnutí 3 min. pred začiatkom stretnutia.
Poznámka: Jednalo sa o opakovane neskoro vypísaný zápis, v predchádzajúcom kole bolo družstvu udelené NAPOMENUTIE.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP článok 2 bod 2, 4, článok 5, sadzobníka trestov bod 9 písmeno a) a smernice THBL.
-       FP: 7€ (20%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa kolektív môže odvolať do 14 dní od doručenia.
 
2.)Potrestanie družstva EXOTI. Pred stretnutím 19.kola THBL MARSBORO – EXOTI dňa 28.4.2013 družstvo hostí nepredložilo registračné preukazy, doklad s fotkou mal iba jeden hráč z družstva.
Poznámka: Stretnutie sa odohralo, všetci hráči, ktorí hrali, boli v danom momente riadne registrovaní – overené a potvrdené ŠTK priamo na mieste.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP článok 2 bod 2,3, článok 5, sadzobníka trestov bod 9 písmeno a) a smernice THBL.
-       Udelené NAPOMENUTIE
-       FP: bez pokuty
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa kolektív môže odvolať do 14 dní od doručenia.
 
3.)Potrestanie hráča R. Šlosára (EXOTI). V zápise o stretnutí dohrávky 13.kola THBL PIRATES - EXOTI dňa 12.5.2013 boli uvedené skutočnosti, z ktorých vyplynulo, že menovaný hráč počas odpykávania trestu v stretnutí urážal a slovne napádal funkcionára stretnutia (časomerača).
Poznámka: Uvedené skutočnosti sa rozhodcovia dozvedeli bezprostredne po stretnutí a
tie boli uvedené do zápisu o stretnutí.
ROZHODNUTIE DK THBÚ:
Podľa DP článok 2 bod 1, 4, 5 písmeno b.), článok 5, sadzobníka trestov bod 4 písmeno c) a smernice THBL.      
-       ZČ:8 stretnutí NEPODMIENEČNE (40%)
-       FP: 10 € (30%)
-       Proti tomuto rozhodnutiu sa hráč môže odvolať do 14 dní od doručenia.
 
 
 
V Trenčíne, 16. 5. 2013
DK THBÚ: M. Krist, M. Bračík, M.Krajčovič, M.Smolka (nehlasoval v bode  2),  M. Kramár (nehlasoval v bode 3)