Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica zo zasadania Výkonného výboru 27.2.2014

12. 3. 2014

 

 

ZASADANIE VÝKONNÉHO VÝBORU THBÚ
26.2.2014, MAGNUS TRENČÍN
Prítomní: M.Skúpy, R.Kadlecaj, M.Mendel
Neprítomní: M.Krist
Hostia: R.Mjartan, M.Bračík
 
Výkonný výbor sa oboznámil s Internou smernicou k fungovaniu DK THbÚ a
Metodickým pokynom rozhodcom THbÚ.
Výkonný výbor schvaľuje METODICKÝ POKYN ROZHODCOM THBÚ PRE POTREBY DK THBÚ.
INTERNÁ SMERNICA K FUNGOVANIU DK THBÚ:
Bod 1. – bez pripomienok
Bod 2.
Písmeno a) – bez pripomienok
Písmeno b) – pokladáme za zbytočný, nakoľko budú smernicou informovaní kapitáni bodom c) a tým
zbytočne duplikuje Bod 1..
Písmeno c) – Stanoviť PRESNE deň, hodinu a miesto zasadania DK v prípade, ak bude udelený trest,
ktorý rieši DK. Nesúhlasíme s periodicitou zasadania 2 týždne, nutné je zasadnúť a vyriešiť trest
bezodkladne.
Zaradiť do Internej smernice bod, v ktorom sa konštatuje, že ak sa trestaný hráč (kapitán) nedostaví
na zasadanie DK, alebo nepočká na verdikt DK, stráca možnosť odvolania.
Písmeno d) – je potrebné špecifikovať v Internej smernice, čo, do kedy a kam majú posielať
rozhodcovia doplňujúce informácie a kapitáni svoje stanoviská a návrhy trestov.
 
 
Výkonný výbor ukladá DK zahrnúť v zápisnici ku každému trestu odôvodnenie výšky trestu.
 
 
Výkonný výbor ukladá DK doplniť Zápisnicu DK THBÚ ZO DŇA 21.11.2013 o odôvodnenie
a spresnenie rozhodnutia. Následne zaslať mužstvu STAP.
 
Termín pre všetky pokyny: 6.3.2014
 
Vypracoval: R.Kadlecaj
V Trenčíne, 27.2.2014

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.