Choď na obsah Choď na menu
 


Disciplinárny poriadok

1. 9. 2010
DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKEJ HOKEJBALOVEJ ÚNIE
 
 
 
Článok 1
Pôsobnosť disciplinárneho poriadku a disciplinárnych previnení
 
 1. Disciplinárny poriadok upravuje definíciou disciplinárne previnenia (priestupky) jednotlivcov alebo kolektívov - členov únie, postup disciplinárnych orgánov pri zisťovaní a prerokovávaní priestupkov a ďalej stanovuje druhy sankcií, ktoré môžu byť udelené za tieto priestupky.
 
 1. Predmetom disciplinárneho rokovania sú zavinené priestupky jednotlivcov alebo kolektívov, členov únie porušením poriadkov a smerníc SHbÚ, pravidiel hokejbalu, porušením jednoduchých záväzných predpisov v súvislosti s činnosťou v hokejbale a priestupky proti fair play a morálke športovca. Predmetom disciplinárneho rokovania sú najmä zavinené priestupky jednotlivcov a kolektívov pred, v priebehu a po stretnutí alebo tréningu v areáli športoviska na akciách usporiadaných orgánmi SHbÚ a klubov.
 
 1. Na členov SHbÚ sa vzťahujú ustanovenia medzinárodných predpisov, ku ktorých plneniu sa SHbÚ zaviazala.
 
 
Článok 2
Disciplinárne tresty
 
 1. Jednotlivcom (hráčom, trénerom, rozhodcom, funkcionárom) je možné uložiť tieto tresty:
  • napomenutie
  • finančnú pokutu
  • zastavenie činnosti
  • vylúčenie z činnosti v hokejbale
 
 1. Kolektívom (družstvám a klubom) je možné uložiť tieto tresty:
·         napomenutie
·         finančnú pokutu
·         zastavenie činnosti
·         uzavretie ihriska alebo ihrísk
·         vylúčenie zo súťaže alebo súťaží
 
 1. Napomenutie je možné uložiť jednotlivcovi alebo kolektívu, ak od jeho posledného disciplinárneho trestu uplynula doba najmenej 1 rok. Dobou od posledného trestu sa rozumie u napomenutia a finančnej pokuty doba od priestupku, u ostatných trestov doba od ich skončenia, u podmienečných trestov doba od skončenia skúšobnej lehoty.
 
 1. Finančnú pokutu je možné uložiť do výšky:
                                                                       jednotlivec                        kolektív
·         medzinárodné súťaže                do 133 €                           do 1660 €
·         domáce súťaže                          do   67 €                           do   332 €
 
              Finančnú pokutu je možné uložiť súčasne s iným trestom, avšak musí byť       vždy uložená za priestupok podľa sadzobníka trestov A3, A4, A5, A6, B1 a B2.
              Uložením finančnej pokuty nie sú riešené prípadné finančné náhrady previnilca voči neprevinilcovi, ako je náhrada preukázateľných nákladov usporiadateľovi pri nedostavení sa k stretnutiu, náhrada cestovných nákladov súperovi, rozhodcom, pri preukazeteľnom zanedbaní pravidiel a poriadkov SHbÚ, znemožňujúcim odohrať stretnutie (napr. nepripravené ihrisko na stretnutie a pod.) a podobne. Povinnosť previnilca uhradiť preukázané náklady uloží vo svojom rozhodnutí príslušná Disciplinárna komisia.
               Finančnú pokutu podľa Sadzobníka trestov môže uložiť i príslušná ŠTK, Komisia rozhodcov, u previnených v bodoch A8, A9, A13, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9 bez odovzdanie prípadu na riešenie DK. V prípade závažných či nejasných priestupkov musí byť riešenie prípadu odovzdané príslušnej DK.
 
 1. Zastavenie činnosti (ďalej len ZČ) je možné uložiť jednotlivcovi alebo kolektívu. Trest zastavenia činnosti je možné uložiť ako:
·         Terminovaný trest zastavenia činnosti na určitú dobu. Terminovaný trest ZČ sa vzťahuje na celé obdobie a všetky stretnutia hrané v dobe trestu vrátane priateľských. Terminovaný trest je možné uložiť na celkovú dobu do 18 mesiacov a je možné ho najviac 1 krát prerušiť na mimo sezónne obdobie. Doba prerušenia sa nezapočítava do dĺžky trestu.
·         Špecifikovaný trest zastavenia činnosti na určité stretnutia. Špecifikovaný trest ZČ sa vzťahuje na stretnutia uvedené v rozhodnutí. Vo svojom rozhodnutí DK presne určí celkovú dobu ZČ (od – do, určenú presnými dátumami), hráč nesmie po dobu trvania trestu nastúpiť v žiadnej inej súťaži. DK môže uložiť trest zvlášť na stretnutia konkrétnej súťaže, majstrovské stretnutia, všetky súťažné stretnutia, stretnutia v domácom športovom styku, medzinárodné stretnutia, reprezentačné stretnutia a pod. Špecifikovaný trest ZČ nesmie presiahnuť celkovú dĺžku 18 mesiacov.
·         Ak nie je žiadny dôvod, trest ZČ kolektívu bude uskutočnený odpočítaním dvoch bodov družstvu (družstvám) za každé stretnutie, ktoré spadá pod zastavenú činnosť a kolektívu bude uvoľnená činnosť.
           Trest ZČ jednotlivcovi vzťahujúci sa na reprezentačné stretnutia ukladá len DK SHbÚ, ktorá tak môže vykonať sama alebo na základe písomného podnetu nižšieho disciplinárneho orgánu.
            Trest ZČ kolektívu znamená zákaz štartu všetkým jednotlivcom uvedeným na súpiske (súpiskách) kolektívu v stretnutiach, na ktoré sa tento trest vzťahuje. Trest ZČ družstvu sa vzťahuje len na družstvo. Trest ZČ klubu znamená zastavenie činnosti všetkým družstvám klubu.
 1. Ak je jednotlivec v stretnutí potrestaný trestom v hre (TH), alebo sa dopustí závažného priestupku pred stretnutím alebo po ňom, prípadne zistí priestupok hráča funkcionár stretnutia, ktorý by mal za následok udelenie TH a ktorého si nevšimli rozhodcovia a hráč za neho nebol potrestaný v priebehu hry a funkcionár stretnutia oznámi túto skutočnosť pri podpise Zápisu o stretnutí po jeho skončení rozhodcom a vedúcim alebo kapitánom družstva, má jednotlivec automaticky zastavenú činnosť až do uzavretia prípadu príslušnou disciplinárnou komisiou. Táto doba sa započítava do dĺžky trestu. Rozhodcovia sú povinný odobrať registračný preukaz a spolu s kópiou Zápisu o stretnutí ich zaslať príslušnej disciplinárnej komisií.
 
 1. Uzavretie ihriska alebo ihrísk je možné uložiť družstvu najviac na 10 súťažných stretnutí. Pri uložení tohto trestu DK určí, ktorého ihriska (ihrísk) sa trest týka a v akej minimálnej vzdialenosti od svojho pôvodného ihriska alebo ihrísk musí družstvo súťažné stretnutia odohrať.
 
 1. Vylúčenie zo súťaže je možné uložiť družstvu, ktoré sa dopustilo zvlášť závažného priestupku. Vylúčení družstvo je automaticky zostupujúcim a môže byť preradené do súťaže až o dva stupne nižšej.
 
 1. Vylúčenie z činnosti v hokejbale je možné u jednotlivcov, ktorí sa dopustili zvlášť závažného priestupku. Trest má za následok zrušenie registrácie a vylúčenie zo všetkých činností v hokejbale v SR. Za zvlášť závažné priestupky sa považuje najmä opakované hrubé chovanie a vyhrážanie, fyzické napadnutie hráča, funkcionára, rozhodcu alebo diváka bez i so zranením, narušenie regulárnosti súťaže a uvádzanie nesprávnych údajov s následným vznikom materiálnych alebo finančných škôd, či za opakovaný priestupok, ktorý bol spáchaný v posledných 5 rokoch. Ďalej je tento trest možné uložiť v súvislosti so spáchaním trestného činu.
 
 
       
Článok 3
Podmienečné tresty
 
 1. Tresty zastavenia činnosti a uzavretia ihriska (ihrísk) sa môžu podmienečne odložiť na skúšobnú dobu od 3 do 18 mesiacov, ak od posledného trestu jednotlivca alebo kolektívu uplynula doba najmenej 1 rok. Dobou od posledného trestu sa rozumie u napomenutia a finančnej pokuty doba od priestupku, u ostatných trestov doba od ich ukončenia, u podmienečných trestov doba od skončenia skúšobnej doby.
 
 1. Ak sa jednotlivec alebo kolektív v skúšobnej dobe znovu previní a je mu uložený trest disciplinárnou komisiou, zmení sa pôvodne podmienečný trest na nepodmienečný a nový trest sa vykoná v náväznosti na trest pôvodný.
 
 
 
 
Článok 4
Disciplinárne orgány
 
 1. Disciplinárnymi orgánmi sú:
  • kluby
  • disciplinárne komisie riadiacich orgánov súťaží
  • disciplinárna komisia SHbÚ
            Disciplinárna komisia musí zasadať minimálne trojčlenná. Členovia, ktorí sú alebo môžu byť do konkrétneho prípadu zainteresovaní, sa nemôžu rokovania zúčastniť.
 
 1. Klub má disciplinárne právomoci v rámci svojich stanov.
 
 1. Priestupok, ku ktorému došlo v súvislosti s konkrétnym stretnutím alebo stretnutiami, prerokuje disciplinárna komisia príslušnej súťaže. Priestupok, ku ktorému došlo mimo stretnutia, prerokuje tá istá disciplinárna komisia. Ak priestupok vykoná hráč štartujúci vo viacerých súťažiach alebo na úrovni reprezentácie prerokuje ho disciplinárna komisia SHbÚ.
 
 1. Rozhodnutie disciplinárnej komisie príslušné podľa odst. 3 sú platné vo všetkých súťažiach, v ktorých jednotlivec alebo kolektív štartuje, ak nie je rozpor s ďalšími ustanoveniami tohto poriadku. Tak isto rozhodnutia medzinárodných disciplinárnych orgánov sú platné vo všetkých súťažiach.
 
 
 
Článok 5
Postup pri disciplinárnom rokovaní
 
       1. Disciplinárne rokovanie v konkrétnej veci je disciplinárna komisia povinná  začať na základe:
·         športovo-technických dokladov (zápisy, správy o stretnutí a pod.) alebo podobne účinných podkladov
·         dokladov a podnetov štátnej správy
·         dokladov a písomných podnetov riadiaceho orgánu súťaže alebo orgánov únie alebo iných orgánov súťaže alebo inej disciplinárnej komisie
·         dokladov medzinárodných a zahraničných orgánov alebo zahraničných klubov hokejbalu, v ktorých hosťovalo slovenské družstvo
 
         2. Disciplinárne rokovanie v konkrétnej veci môže disciplinárna komisia začať   na základe:
·         písomného podnetu jednotlivca, kolektívu alebo organizácie
·         písomného návrhu člena disciplinárnej komisie
·         správy z médií
 
 
 
 1. Disciplinárne rokovanie v konkrétnej veci nie je možné začať, ak od priestupku uplynula doba dlhšia ako 1 rok. To neplatí, ak disciplinárny priestupok bol súčasne priestupkom v zmysle záväzných predpisov alebo trestným činom podľa rozhodnutia súdu.
 
 1. Disciplinárna komisia je povinná rozhodovať o podnetoch čo najrýchlejšie
           (do 14 dní od podania podnetu, pri závažných a komplikovaných prípadoch max. do 1 mesiaca) a v konkrétnej veci náležite objasniť všetky okolnosti priestupku. Na tento účel je oprávnená pozývať svedkov a iné osoby, vyžiadať si písomné dokumenty, správy, stanoviská jednotlivcov alebo kolektívov, prípadne si zaistiť iný dôkazový materiál.
 
 1. Pri prerokovávaní disciplinárna komisia prihliada poľahčujúcim a priťažujúcim okolnostiam. Ako k poľahčujúcim okolnostiam sa prihliada, ak previnilec bol k činu vyprovokovaný, dobrovoľne nahradil spôsobenú škodu, prejavil úprimnú ľútosť, sám oznámil priestupok, ktorého sa dopustil, napomáhal pri objasňovaní svojho priestupku, doposiaľ proti nemu nebolo vedené žiadne disciplinárne konanie a pod. Medzi priťažujúce okolnosti patrí, ak previnilec použil zvlášť surový, zákerný alebo pomstychtivý spôsob rokovania, ak zviedol k priestupku iného, úmyselne ovplyvnil regulárnosť súťaže, priestupku sa dopustil ako kapitán družstva alebo v inej funkcií, v poslednej dobe bol disciplinárne trestaný a pod. Na predchádzajúce tresty uložené disciplinárnymi komisiami sa neprihliada ako priťažujúce okolnosti, ak od nich ubehla doba ďalších 2 rokov, ak sa nejedna o recidívu (spáchanie rovnakého závažného priestupku). V takomto prípade je možné mimoriadne prihliadnuť k priestupku spáchanému v dobe nie dlhšej ako 5 rokov. Dobou od predchádzajúceho trestu sa rozumie u napomenutia a finančnej pokuty doba od priestupku, u ostatných trestov doba od ich ukončenia, u podmienečných trestov doba od skončenia skúšobnej doby. Ak bol jednotlivec pred disciplinárnym priestupkom potrestaný v prebiehajúcej sezóne vyšším trestom alebo vyššími trestami (VT, OT, DKZ, TH), prihliada sa k tejto skutočnosti ako k priťažujúcej okolnosti.
 
 1.  Ak disciplinárna komisia prerokováva niekoľko priestupkov, vykoná trest za každý priestupok zvlášť a tresty spočíta. Trest uložený medzinárodným orgánom môže uviesť do svojho rozhodnutia a uložiť trest súbežný.
 
 1. Jednotlivcovi alebo zástupcovi kolektívu, ktorý sa dopustil priestupku, musí byť umožnené zúčastniť sa rokovania disciplinárnej komisie a vyjadriť sa ku všetkým okolnostiam a súvislostiam priestupku. Ak sa chce rokovania zúčastniť, overí si u disciplinárnej komisie termín rokovania. Ak previnilec toto právo nevyužije, môže komisia prerokovať priestupok a uložiť trest bez jeho účasti. Ak sa priestupku dopustil mladistvý jednotlivec alebo kolektív zložený prevažne z mladistvých, musí byť umožnené aby sa spoločne s mladistvým jednotlivcom alebo zástupcom kolektívu zúčastnil rokovania i dospelý funkcionár klubu. Priestupok rozhodcu prerokuje disciplinárna komisia za účasti zástupcov komisie rozhodcov.
 
 1. Riadiaci orgán môže stanoviť v rozpise alebo propozíciách súťaže povinnosť účasti jednotlivcov alebo kolektívov, ktorí sa previnili, na rokovaní disciplinárnej komisie bez písomnej pozvánky.
 
 1. Ku každému priestupku svojho člena môže klub predložiť stanovisko s návrhom trestu. V prípade, že si disciplinárny orgán vyžiada stanovisko klubu, tento mu je povinný ho zaslať  do 8 dní. Stanovisko sa predkladá najneskôr pred disciplinárnym rokovaním. Nesplnenie tejto povinnosti podlieha disciplinárnemu konaniu.
 
 1. Po objasnení všetkých okolností priestupku rozhodne disciplinárna komisia o druhu a výške trestu. Ak sa v priebehu disciplinárneho rokovania zistí, že k priestupku nedošlo alebo priestupok nie je možné dokázať, disciplinárne rokovanie sa zastaví. Disciplinárna komisia môže tiež upustiť od potrestania a poplatku, ak považuje priebeh rokovania alebo trest uložený v stretnutí za dostatočný. Týmto je disciplinárne rokovanie v konkrétnej veci ukončené. Ukončené alebo zastavené disciplinárne rokovanie sa môže obnoviť len po zistení nových okolností alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.
 
 1. V disciplinárnom rokovaní s kolektívom alebo členom kolektívu nemôže rozhodovať ani sa zúčastniť rozpravy disciplinárnej komisie funkcionár, ktorý je členom rovnakého kolektívu alebo je v blízkom vzťahu k previnilcovi.
 
 1. Klub, hráč, funkcionár, člen alebo rozhodca a pod., ktorý je trestaný alebo prerokovávaný, je povinný uhradiť poplatok za disciplinárne rokovanie stanovený riadiacim orgánom súťaže. Poplatok za disciplinárne rokovanie v rámci DK SHbÚ je 17 €.  (Pre THbL: poplatok zrušený)
Disciplinárna komisia môže stanoviť povinnosť zaplatenia tohto poplatku pred prerokovaním, v odôvodnených prípadoch môže od uhradenia poplatku za disciplinárne rokovanie upustiť, prípadne poplatok znížiť.
 
 1. Po uplynutí najmenej polovice trestu zastavenia činnosti alebo uzavretia ihriska (ihrísk) môže disciplinárna komisia, ktorá trest uložila, na základe nového finančného poplatku (podľa čl.12), doloženej žiadosti potrestaného jednotlivca, kolektívu, klubu alebo klubu, ktorého člen alebo kolektív bol potrestaný zmeniť časť trestu na podmienečný. Skúšobná doba sa stanoví najmenej v dĺžke dvojnásobku zvyšku trestu, najviac v dĺžke 18 mesiacov. Tresty udelené v dobe podmienečného odkladu sa už nemôžu zmeniť na podmienečné.
 
 1. Po uplynutí najmenej 36 mesiacov od spáchania priestupku, ktorý mal za následok vylúčenie z činnosti v hokejbale, môže disciplinárna komisia, ktorá trest uložila, na žiadosť jednotlivca po doložení úhrady nového finančného poplatku (podľa čl.12) povoliť obnovenie niektorých alebo všetkých činností v hokejbale.
 
 
 
 
 1. Predseda disciplinárnej komisie alebo jeho poverený zástupca môže rozhodnúť samostatne bez rokovania disciplinárnej komisie v týchto prípadoch:
  • zastavenie činnosti jednotlivcovi za 3 (6, 9 ...) päťminútové, desaťminútové alebo osobné tresty do konca stretnutia alebo ich kombináciu
  • finančnú pokutu za zanedbanie povinnosti usporiadajúceho klubu zabezpečiť rozhodcov stretnutia, ak je táto povinnosť stanovená riadiacim orgánom
  • finančnú pokutu za nerešpektovanie predpísaného spôsobu plnenia nariadení alebo rozhodnutí
  • pri súťažiach, ktoré sú usporiadané turnajovým spôsobom trest nemôže byť vyšší než ZČ na 2 stretnutia
 
 
 
Článok 6
Oznamovanie a evidencia trestov
 
 1. Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa vyhotoví písomne a musí obsahovať:
  • meno alebo označenie previnilca
  • priestupok, za ktorý je trest uložený
  • presné označenie trestu vrátane článku, podľa ktorého bol uložený
  • údaj o dĺžke alebo výške trestu, deň začiatku a konca trestu, u podmienečných trestov doba podmienky
  • spôsob úhrady finančnej pokuty
  • poučenie o možnosti odvolania
  • pečiatka a podpis
            Rozhodnutie musí byť odoslané do 8 dní od ukončenia disciplinárneho rokovania doporučenou poštou, faxom alebo e-mailom na adresu klubu, ktorého kolektív, hráč, funkcionár, člen a pod. bol potrestaný. Klub je povinný potrestaného jednotlivca alebo potrestaný kolektív s rozhodnutím oboznámiť. Rozhodnutie disciplinárnej komisie o potrestaní rozhodcu sa zasiela priamo rozhodcovi. Spoločne s rozhodnutím zašle doporučenou poštou odobraný registračný preukaz, ak previnilec nie je vylúčený z činnosti v hokejbale. V takomto prípade príslušná disciplinárna komisia odošle registračný preukaz matrike SHbÚ. Plnú zodpovednosť za vykonanie trestu a uhradenie finančnej pokuty jednotlivca nesie materský klub. Kópia rozhodnutia sa zašle riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej potrestaný jednotlivec alebo kolektív štartuje. Riadiaci orgán súťaže musí najneskôr do jedného mesiaca od doručenia oznámenia zverejniť výšku trestu. Riadiacemu orgánu musí byť oznámené prípadné dodatočné odpustenie zvyšku trestu. Disciplinárna komisia zaznamenáva disciplinárne tresty do svojej evidencie trestov. Záznam obsahuje presné označenie trestu vrátane článku, podľa ktorého bol uložený, údaj o dĺžke alebo výške trestu, deň začiatku a konca trestu, u podmienečných trestov dobu podmienky.
 
 1. Ak bol hráčovi uložený v stretnutí TH a registračný preukaz mu nebol z akýchkoľvek dôvodov odobraný, je povinnosťou klubu preukaz ihneď zaslať doporučenou poštou alebo osobne odovzdať príslušnej disciplinárnej komisii.
 
 1. Klub je zodpovedný za vedenie evidencie päťminútových (VT), desaťminútových (OT) a osobných trestov do konca stretnutia (DKZ) jednotlivých hráčov v majstrovských stretnutiach jednej súťaže rovnakej sezóny. Ak bol ktorýkoľvek z týchto trestov potrestaný aj disciplinárne, v evidencii sa ďalej neuvádza. Po treťom (šiestom, deviatom....) VT, OT alebo DKZ (všetky druhy sa spočítavajú) v rovnakej sezóne jednej súťaže má hráč automaticky zastavenú činnosť na najbližšie 1 (2,3...) majstrovské stretnutie príslušnej súťaže. Registračný preukaz sa v tomto prípade disciplinárnej komisii nezasiela. Tento trest nie je možné odložiť podmienečne a bude vykonaný aj keby bol preložený do nasledujúcej sezóny. Ak hráč po obdržaní tretieho vyššieho trestu (VT, OT, DKZ) v nasledujúcom majstrovskom stretnutí nastúpi, považuje sa to za neoprávnený štart a bude riešený disciplinárne. Žiadne vyššie tresty (VT, OT, DKZ) sa do nasledujúcej sezóny neprenášajú.
 
 
 
Článok 7
Opravné rokovanie
 
 1. Jednotlivec alebo kolektív (ďalej len navrhovateľ) môže do 14 dní od doručenia rozhodnutia podať odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (ďalej len rozhodnutie) na orgán, ktorý túto komisiu ustanovil (ďalej len riadiaci orgán). Pri odvolacom rokovaní sa postupuje podľa čl. 2 Súťažného poriadku SHbÚ.
 
 1. Riadiaci orgán môže z vlastného rozhodnutia preskúmať ktorékoľvek rozhodnutie disciplinárnej komisie. Riadiaci orgán vykoná vlastné šetrenie a skúma či bolo rozhodnutie vykonané v súlade s predpismi, smernicami a poriadkami SHbÚ. Na prerokovanie si môže vyžiadať stanovisko disciplinárnej komisie, ktorá vydala skúmané rozhodnutie. Pri skúmaní rozhodnutia sa postupuje ako pri odvolaní.