Choď na obsah Choď na menu
 


Opravné rokovania

1. 9. 2010
Opravné rokovania
 
Článok 1
Námietky
 
 1. Proti porušovaniu regulárnosti súťaže porušením poriadkov a smerníc SHbÚ
alebo porušením pravidiel hokejbalu môže klub podať námietku.
   
 1. Námietku, ktorá súvisí s konkrétnym stretnutím, je možné odoslať riadiacemu
      orgánu súťaže:
  • v krátkodobých súťažiach písomnou formou vedeniu súťaže najneskôr do 30 minút po skončení stretnutia
  • v dlhodobých súťažiach doporučenou poštou riadiacemu orgánu súťaže najneskôr do troch dní po skončení stretnutia. V rovnakej lehote musí poslať kópiu aj strane, proti ktorej sa námietka podáva. Toto platí iba pre prípady, ktoré sa uskutočnili v dobe od podpisu Zápisu o stretnutí do odchodu družstva z areálu ihriska. Skutočnosti známe do podpisu Zápisu o stretnutí vedúcimi alebo kapitánmi družstva oznámi vedúci alebo kapitán družstva rozhodcom stretnutia.
 
 1. Námietka v dlhodobej súťaži, zasielaná doporučenou poštou musí obsahovať:
·        názov a adresu podávajúceho klubu
·        označenie riadiaceho orgánu súťaže, ktorému sa podáva
·        stranu, proti ktorej sa námietka podáva
·        dôvod námietky, dôkazy, svedkovia
·        žiadosť o čo podávajúci klub žiada
·        doklad o zaslaní kópie námietky protistrane
·        doklad o zaplatení poplatku
·        mená, priezviská, adresy a funkcie v klube dvoch osôb oprávnených
      zastupovať klub
 
 1. Námietka zasielaná doporučenou poštou musí byť doložená dokladom o zaplatení poplatku vo výške 17 €.
 
 1. Strana, proti ktorej sa námietka podáva, je povinná poslať svoje vyjadrenie k námietke najneskôr do troch dní od obdržania kópie námietky. Ak tak neurobí, námietka sa prejedná bez jeho vyjadrenia.
 
 1. Námietku v dlhodobých súťažiach prejednáva riadiaci orgán súťaže čo najskôr, najneskôr však do 15 dní od doručenia. V krátkodobých súťažiach prejednáva námietku vedenie súťaže v termíne dostatočnom pre prípadnú nápravu.
 
 1. Námietka, ktorá nespĺňa ustanovenia tohto poriadku nebude prerokovaná.
 
 1.  Námietka sa môže stiahnuť do začatia jeho prerokovania.
 
 1. Námietky proti skutočnostiam známym počas stretnutia alebo ihneď po stretnutí (stručné, výstižné) rozhodcovia na žiadosť vedúceho alebo kapitána družstva zaznamenajú do Zápisu o stretnutí a nechajú si ich vedúcim alebo kapitánom družstva podpísať, inak ich orgán, ktorý ich prerokováva, nebude brať do úvahy. Vedúci alebo kapitán družstva môže námietku uplatniť výhradne pred podpisom Zápisu o stretnutí proti:
·         vybaveniu alebo príslušenstvu ihriska
·         štartu niektorého hráča súperovho družstva
·         výstroje hráčov súperovho družstva
·         neregulárnemu priebehu stretnutia (napr. že sa časť stretnutia odohrala za zníženej viditeľnosti, zlých poveternostných podmienok, na ihrisku nespôsobilom na stretnutie)
 
 1. Vedúci ani kapitán družstva nemôžu podať námietku proti výkonu rozhodcov.
Pripomienky k výkonu rozhodcov a udeleným trestom sa môžu uplatniť len formou sťažnosti na Komisiu rozhodcov príslušného Riadiaceho orgánu. Rozhodcovia sú povinní na zadnú stranu Zápisu o stretnutí (prípadne na prílohu k Zápisu) uviesť všetky rozhodné okolnosti, vyjadrujú sa najmä:
·         k námietkam
·         k udeleným trestom v hre
·         k priestupkom o ktorých ich informoval hlavný usporiadateľ
·         k opatreniam prijatým v priebehu stretnutia proti príslušníkom družstiev
·         k svojim závažným rozhodnutiam a sporným herným situáciám
·         k dôvodu neskorého začatia stretnutia a prípadného dôvodu čerpania čakacej doby
·         k prípadným zraneným hráčom v stretnutí (zavinené alebo nezavinené zranenie, či hráč dohral a pod.)
 
            V prípade, že na uvedenie poznámok na zadnú stranu Zápisu o stretnutí nie je dôvod, zapíše rozhodca na zadnú stranu „BEZ POZNÁMOK“ . Všetky poznámky uvedené na zadnej strane Zápisu o stretnutí (prípadne na prílohe k Zápisu) musia podpísať obidvaja rozhodcovia a vedúci alebo kapitáni družstiev.
 
 1. Námietka proti technickým chybám rozhodcov nemôže mať vplyv na výsledok dosiahnutý na ihrisku.
 
 1. Orgán, ktorý námietku prerokováva urobí záver, či je alebo nie je námietka oprávnená. Ak je námietka oprávnená súčasne urobí opatrenia a rozhodnutie. Výsledok rokovania sa podávajúcemu klubu oznámi písomne do 8 dní od prerokovania.
 
 1. Funkcionár, ktorý je členom jednej zo strán, nemôže rozhodovať o námietke ani sa zúčastniť prerokovania.
 
 
Článok 2
Odvolanie
 
 1. Jednotlivec alebo kolektív (ďalej len navrhovateľ) môže podať odvolanie proti rozhodnutiu nižšieho orgánu (ďalej len rozhodnutie) k príslušnému vyššiemu orgánu.
 
 1. Všetky komisie ustanovuje príslušný Riadiaci orgán. Každá komisia musí mať minimálne troch členov.
 
 1. Odvolanie je potrebné podať písomne najneskôr do 15 dní od dňa doručenia alebo oznámenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok. Rozhodnutie platí až do prípadného kladného stanoviska k odvolaniu.
 
 1. Odvolanie musí obsahovať:
  • meno alebo názov a adresu navrhovateľa
  • označenie Riadiaceho orgánu, ktorému sa podáva
  • označenie rozhodnutia, proti ktorému sa odvolanie podáva
  • označenie dôvodu odvolania
  • konečnú žiadosť s presným uvedením, o čo sa žiada
  • doklad o zaplatení poplatku
  • ak je navrhovateľom kolektív, mená, priezviská, adresy a funkcie dvoch osôb oprávnených zastupovať navrhovateľa vo veci odvolania
 
 1.  Odvolanie zasielané doporučenou poštou musí byť doložené dokladom o zaplatení poplatku vo výške 17 €. (Pre THbL: Poplatok pred prejednaním k rukám predsedu DK.)
 
 1. Príslušná komisia prerokuje odvolanie čo najskôr, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia. Komisia prešetrí rozhodnutie a postup orgánu, ktorý ho prijal. V prípade potreby urobí vlastné prešetrenie. Navrhovateľ má právo zúčastniť sa prerokovania odvolania alebo k prerokovaniu vyslať splnomocneného zástupcu. Príslušná komisia je povinná pozvať navrhovateľa k účasti na prerokovanie doporučenou poštou.
 
 1. Odvolanie nesplňujúce ustanovenia tohto poriadku nebude prerokované.
 
 1. Odvolanie sa môže stiahnuť do začatia jeho prerokovania.
 
 1. Príslušná komisia potvrdí rozhodnutie, pokiaľ príde k záveru, že je odôvodnené a správne. Komisia rozhodnutie zmení alebo zruší, pokiaľ príde k záveru, že je v rozpore so všeobecnými záväznými predpismi, športovo – technickými predpismi alebo inými predpismi, prípadne v rozpore so všeobecnou morálkou. Príslušná komisia je oprávnená vrátiť vec na nové prerokovanie orgánu, ktorý rozhodnutie prijal.
 
 1. Z rokovanie príslušnej komisie o odvolaní sa urobí zápis, ktorý obsahuje podstatné údaje o priebehu rokovania a záver prijatý komisiou. Výsledok rozhodnutia príslušnej komisie o odvolaní musí byť urobený písomne a odovzdaný priamo navrhovateľovi po rokovaní alebo poslaný navrhovateľovi doporučenou poštou.
 
 
 
Článok 3
Prešetrenie rozhodnutia
 
 1. Riadiaci orgán môže z vlastnej vôle prešetriť ktorékoľvek rozhodnutie komisie jemu podliehajúcej. Riadiaci orgán urobí vlastné šetrenie , či bolo rozhodnutie urobené v súlade s predpismi, smernicami a poriadkami SHbÚ. K prerokovaniu si môže vyžiadať stanovisko komisií, ktoré vydalo prešetrované rozhodnutie. Pri prešetrovaní rozhodnutia sa postupuje ako pri odvolaní. V prípade podozrenia porušenia Stanov alebo poriadkov je možné podať oznámenie Výkonnému výboru SHbÚ alebo revíznej komisii SHbÚ. Konečným šetriacim orgánom je Rada SHbÚ.